Stiftelsens stadgar i sin helhet finner du nedan.

§ 1 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att bistå med ekonomiska medel till värnet av naturen och en stabil och giftfri livsmiljö i norra Sverige.

§ 2 Beskrivning

Det kan ske genom att verka för en mindre resurskrävande livsstil i samhället, och genom att värna skogar, fjäll, våtmarker, hav, älvar, stränder och andra naturtyper mot skövling och utarmning, mot utrotning av hotade djur- och växtarter allt från små lavar till stora rovdjur, kamp mot spridning av gifter och radioaktivitet i miljön, mot utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen och allmänt när krav på ekonomisk tillväxt hotar miljön.

Syftet är att slå vakt om naturvärden, bevarad biologisk mångfald, att ge spelrum åt naturens dynamiska processer, och värna den mänskliga rätten till en oförstörd natur, ett stabilt klimat och giftfria livsmedel, vatten och yttre livsmiljö, och likaså värna naturens rättigheter.

Stiftelsen ska ta fasta på demokrati och folkrörelsearbete som grund för försvar av naturen, och kan stödja kunskapsuppbyggnad, folkbildning, opinionsbildning, aktivism, protester, miljöpolitiska fredliga aktioner och liknande aktiviteter.

Geografiskt område: Norra Sverige med tonvikt på Norrbottens och Västerbottens län.

Personer och organisationer kan söka och stiftelsen kan bifalla och även på eget initiativ utbetala medel till aktiviteter inom ändamålet.

§ 3 Regler för ekonomiskt stöd från stiftelsen

Utdelning kan bekosta:

Arvoden för talare, kunskapsförmedlare och ledare för kurser, studiecirklar, exkursioner och inventeringar. Lokal för kurs eller annan tillställning. Opersonligt material för inventeringar samt material för demonstrationer och opinionsbildande aktiviteter. Material tillfaller efter genomförd inventering en aktiv demokratisk miljöorganisation. Övriga kostnader i samband med aktioner, inventeringar o.d. Resekostnader med miljövänligt färdmedel.

Utdelning får inte bekosta:

Investeringar vare sig i mark eller anläggningar. Inte varaktiga fasta kostnader generellt för löner, lokaler, hemsida eller annat abonnemang. Inte kostnader för inventarier, fast egendom, fordon eller IT-prylar etc. Inga medel till något politiskt parti. Inte ersättning för skadad egendom eller personskador. Inte till kostnader för resa med miljöförstörande fordon såsom flyg, avgasbil, avgasskoter.

Material får inte vara huvudsyftet utan en ändamålsenlig aktivitet ska genomföras.

§ 4 Stiftelsens säte

Stiftelsen skall ha sitt säte i Luleå.

§ 5 Styrelse

Stiftelsens verksamhet ska handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter. Varje ledamot har en röst, och styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter är samlade, eller då minst tre ledamöter är närvarande såvida samtliga dessa är eniga i de beslut som fattas. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som behövs, dock minst en gång varje år, eller när minst två ledamöter gör framställning därom till ordföranden. Kallelse ska göras minst två veckor innan mötet.

Styrelsen kan själv välja att tillsätta suppleanter för ledamöterna, och bestämma hur länge en suppleant ska sitta. Antalet röster är dock alltid begränsat till fem.

Ledamöter och suppleanter ska ha aktiv erfarenhet från värn av natur och miljö och folkrörelsearbete, gott omdöme, och åtminstone en ledamot ska dessutom ha relevant erfarenhet av ekonomisk förvaltning i en organisation.

Styrelsearbetet är ideellt och inget arvode utbetalas till ledamöter eller suppleanter. Förvaltningskostnaderna minimeras.

Förnyelse av styrelsen

När ledamot väljer, eller genom flytt utanför området, personliga eller hälsoskäl nödgas avgå, rekryterar och väljer styrelsen utan dröjsmål in en ny ordinarie ledamot.

Styrelserna för Naturskyddsföreningens länsförbund i Norrbotten och Västerbotten (eller deras framtida motsvarigheter) kan gemensamt besluta att byta ut en ledamot i stiftelsens styrelse, men inte fler än en under ett verksamhetsår. Stiftelsens styrelse ska då meddelas om beslutet och det gäller med omedelbar verkan.

§ 6 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 7 Räkenskapsår och redovisning

Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår.

Stiftelsen ska fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer för in- och utbetalningar. Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret.

Stiftelsens räkenskaper och utdelningar ska på begäran redovisas för länsförbundet av Naturskyddsföreningen i Norrbotten eller Västerbotten, eller deras framtida motsvarigheter.

§ 8 Revision

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer som utser sina efterträdare, var och en för som längst tre år i sänder.

§ 9 Medel och förvaltning

Stiftelsens tillgångar består av ekonomiska medel som stiftarna tillskjutit vid stiftelsebildningen, och av ekonomiska medel som senare kan komma att tillföras stiftelsen.

Stiftelsen är ingen insamlingsstiftelse. Ingen insamlingsverksamhet ska bedrivas, men stiftelsen kan ta emot gåvor. Stiftelsen ska inte bedriva någon näringsverksamhet.

Stiftelsens medel ska sättas in i dels säkra placeringar till åtminstone halva förmögenheten och för övrigt i placeringar som styrelsen bedömer som lämpliga för en god avkastning.

Stiftelsens medel får ej investeras i fossilbränsleverksamhet eller i miljöförstörande verksamheter.

§ 10 Utdelning

Det åligger styrelsen att årligen, i kanaler som styrelsen själv väljer, utlysa att medel kan sökas, enligt anvisningar som styrelsen tar fram. Det åligger även styrelsen att på lämpligt sätt årligen följa upp på vilket sätt utdelade medel kommit till användning och kontrollera att användningssättet överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Styrelsen kan välja att höra sakkunniga parter innan beslut om utdelning, men beslutet är styrelsens och kan inte överklagas.

Belopp ska inte tillfalla samma person eller organisation flera år i följd, men det är inte uteslutet att få utdelning fler än en gång. Utdelning av medel får inte ske till styrelseledamot, suppleant, revisor eller anhörig till dessa.

Årlig utdelning enligt ändamålet bör motsvara åtminstone fjolårets avkastning, upp till 1/10 av tillgångarna eller upp till femton tusen kronor, om tillgångarna understiger etthundrafemtio tusen kronor. När tillgångarna minskat till ett värde lägre än ett halvt prisbasbelopp kan slututdelning av det återstående beloppet göras, fortfarande enligt ändamålet och stadgarna i övrigt.

§ 11 Upplösning respektive ändring

Beslut om stiftelsens upplösning är endast giltigt om medlen förbrukats och beslut fattats av enhällig styrelse.

Ändringsförbehåll:

Stiftelsens namn, §1 ändamål, §2 beskrivning och §3 regler för utbetalning får inte ändras. Inte heller får ändringar göras i avsnitten om §9 medel och förvaltning, §10 utdelning och §11 upplösning respektive ändring.

Övriga avsnitt, således §4 säte, §5 styrelse, §6 firmateckning, §7 räkenskapsår och redovisning, §8 revision får vid behov ändras av styrelsen.