Behöver du eller din organisation medel för en insats?

Stiftelsen Naturförsvar mot Tillväxthotet stödjer med ekonomiska medel för att bidra till att slå vakt om naturvärden, bevara biologisk mångfald och ge spelrum åt naturens dynamiska processer. Vi vill värna den mänskliga rätten till en oförstörd natur, ett stabilt klimat och en giftfri omgivning, och likaledes värna naturens rättigheter.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen Naturförsvar mot Tillväxthotet bildades 2021 av Lars Andersson, Luleå och Olle Wiklund, Umeå. Stiftelsens syfte är att genom ekonomiska medel stödja initiativ som:

  • verkar för en mindre resurskrävande livsstil i samhället
  • värnar skogar, fjäll, våtmarker, hav, älvar, stränder och andra naturtyper mot skövling och utarmning
  • motverkar utrotning av hotade djur- och växtarter
  • kämpar mot spridning av gifter och radioaktivitet i miljön
  • motverkar utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen
  • värnar miljön när krav på ekonomisk tillväxt hotar denna.

Stiftelsen ämnar att, genom att stödja med ekonomiska medel, bidra till att slå vakt om naturvärden, bevara biologisk mångfald och ge spelrum åt naturens dynamiska processer. Vidare att värna den mänskliga rätten till en oförstörd natur, ett stabilt klimat och giftfria livsmedel, vatten och yttre livsmiljö, och likaså värna naturens rättigheter. Stiftelsen tar fasta på demokrati och folkrörelsearbete som grund för försvar av naturen.

Ekonomisk förvaltning

Stiftelsens medel är till 50 % placerade i fonder och resterande del i Ekobanken. Vid placering i fonder har hållbarhetsaspekter såsom bolagens inverkan på klimat och miljö varit grund för investeringarna. Sociala aspekter har också vägts in. Läs mer om detta i våra stadgar.