Nedan följer information om ansökningsförfarande till dig/er som vill ansöka om medel från Stiftelsen Naturförsvar mot Tillväxthotet.

Vem kan ansöka om ekonomiskt stöd?

Personer och organisationer kan ansöka om medel. Stiftelsen delar endast ut medel inom norra Sverige med tonvikt på Norrbottens och Västerbottens län.

Till vad kan ekonomiskt stöd sökas?

Stiftelsens medel kan bekosta aktiviteter och initiativ som passar in på beskrivningen av stiftelsens ändamål. Läs under ”Om stiftelsen” eller ”Stadgar” för mer information. Det kan exempelvis handla om arvoden för talare, folkbildning, kunskapsförmedlare och ledare för kurser, studiecirklar, exkursioner och inventeringar, lokal för kurs eller annan tillställning, opersonligt material för inventeringar samt material för demonstrationer och opinionsbildande aktiviteter, övriga kostnader i samband med miljöpolitiska fredliga aktioner, inventeringar eller liknande, resekostnader med miljövänligt färdmedel, eller liknande som stiftelsen bedömer passar in på stiftelsens ändamål.

Stiftelsen delar ej ut medel till

Investeringar vare sig i mark eller anläggningar, varaktiga fasta kostnader generellt för löner, lokaler, hemsida eller annat abonnemang, kostnader för inventarier, fast egendom, fordon eller IT-prylar, medel till politiskt parti, ersättning för skadad egendom eller personskador, kostnader för resa med miljöförstörande fordon såsom flyg, avgasbil, avgasskoter. Material får inte vara huvudsyftet för ansökan, en ändamålsenlig aktivitet ska genomföras.

Hur stor summa kan sökas?

Stiftelsen delar ut totalt max 15 000 kr/år.

När går det att ansöka?

Stiftelsen Naturförsvar mot Tillväxthotet tar emot ansökningar löpande under hela året.

Så här ansöker du om medel

Utifrån ovanstående riktlinjer lämnas en skriftlig ansökan till stiftelsen. Ansökan ska innehålla följande:

  • Beskrivning av aktiviteten/projektet inklusive syfte och målgrupp. Vilken förändring ämnar projektet leda till? Vilka riktar sig projektet till?
  • Sökt belopp – beloppet som söks från Stiftelsen Naturförsvar mot Tillväxthotet
  • Budget med specificering av vilka kostnader ni söker medel för från stiftelsen.
  • Tidsplan för aktiviteten/projektet.
  • Info om övriga sökta bidrag – om andra finansiärer finns, vad har sökts från dem, specificera om ni har beviljats medel eller inväntar besked.
  • Kontaktuppgifter – till dig/er som söker stöd.

Målsättningen är att styrelsen ska kunna förmedla beslut till ansökanden inom en månad.

Krav till den sökande vid beviljande av medel

Stiftelsen önskar en redovisning av hur beviljade medel använts samt beskrivning av aktivitetens/projektets resultat. Redovisningen ska lämnas till stiftelsen senast två månader efter genomförd aktivitet.